Обрасци и прописи

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ можете преузети овде.
Уз образац потребно је припремити и следећа документа:
  1. фотокопија личне карте за физичка лица, копија решења о упису у регистар привредних субјеката за правна лица
  2. оверен уговор о купопродаји, решење о наслеђивању, уговор о доживотном издржавању, уговор о поклону, уговор о уступању и расподели имовине за живота, оверен лист непокретности из катастра, са уписаним предметним објектом (не старији од 6 месеци)
  3. основ за давање трајног или привременог прикључка – грађевинска дозвола, или доказ о поднетом захтеву за легализацију за објекте изграђене без грађевинске дозволе, осим за објекте који су изграђени пре доношења прописа о изградњи објеката

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА ПРОМЕНУ ИМЕНА ВЛАСНИКА КОРИСНИКУ ПРИКЉУЧКА можете преузети овде.


ОБРАЗАЦ РЕКЛАМАЦИЈЕ НА ОБРАЧУН ЗА УТРОШЕНУ ВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈУ можете преузети овде.


ОБРАЗАЦ УГОВОРА О ПРИКЉУЧЕЊУ НА СТАМБЕНО ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ можете преузети овде.