Историјат

Историјат водоснабдевања Власотинца

 

 • 1960 године – акумулацијом на реци “Власини” планирано је решавање водоснабдевања Ниша, Лесковца и Власотинца, али је техноекономском анализом показано да је исплатњивија изградња акумулације “Селова” на реци Топлици.
 • 1962 године – је за потребе водоснабдевања Власотинца покренуто 25-о годишње испитивања протока Козарачке, Бистричке и Раставничке реке.
 • 1964 године – се гради “Стари водовод” на локацији званој “Луке” који је захватао веома издашне подземне воде које су настале изградњом забрана – јаза код млина у Власотинцу. Овакав вид пречишћавања воде је био могућ јер је вода из реке Власине била у категорији прве класе водотока. Капацитет постројења за пречишћавање воде од 35 л/сек је у то време био довољан да поред становништва снабдева и све већи број изграђених индустријских објеката од којих је највећи потрошач ДП “Винарска” Власотинце.
 • 1980 године – за потреба снабдевања Ниша, Бабушнице и Беле Паланке гради се водосистем Љуберађа – Ниш. Иако су постојале повећане потребе Власотинца за водом за пиће, надлежни у локалној самоуправи се нису определили за водоснабдевање са овог водосистема, већ су на бази истраживања подземних вода, вода из Власине, Козарачке, Бистричке и Раставничке реке и акумулације “Барје”која је била у изградњи, покренули поступак изградње пројектно техничке документације за трајно водоснабдевање Власотинца водом за пиће.
 • 1987 године – Идејним решењем “Енергопројект” Београд предлажу се 4 варијанте водоснабдевања Власотинца, на бази симунтаних хидролошких мерења Козарачке реке, Бистричке и Раставничке и на бази испитивања квалитета воде Власине, Бистричке и Раставничке реке и то:

 

I – Козарачка река

 – тиролски водозахват на Козарачкој реци на коти 324мнм – транспорт воде цевоводом уз  препумпавањем до ППВ “Ровине” на коти 311мнм

 – тиролски водозахват на Козарачкој реци на коти 324мнм – транспорт воде тунелом до ППВ “Ровине” на коти 311мнм; у другој фази изградња бране “Рупска” висине 39,5 метара запремине 4,8 милиона м3 на коти 377,50 мнм са круном бране на коти 417 мнм.

 

II – Река Власина

II – тиролски водозахват изнад насеља Бољаре ма коти од 276,50 мнм – гравитацијски транспорт сирове воде до црпне станице и ППВ на локацији “Црепуљиште” – Нерезине.

 

III – Река Бистрица и река Раставница

IIIa – Тиролски водозахват на Бистричкој реци на коти 351мнм – гравитацијски довод воде до ППВ на локацији “Нерезине” на коти 317 мнм; у крајњој фази изградња бране на Бистричкој реци висине 40 метара, запремине 1,8 милиона м3 са круном бране на 413мнм.

IIIб – Тиролски водозахват на Бистричкој реци на коти 351мнм и тиролски водозахват на Раставници на 352мнм са гравитацијским доводом воде до ППВ на локацији “Нерезине” –  Тиролски водозахват на реци Раставници на коти 352мнм; у крајњој фази изградња акумулације на Бистричкој реци запремине од 1,3милиона м3, за 500.000м3 мање запремине због укључења Раставнице.

IIIц – Тиролски водозахват на Бистричкој реци на коти 351мнм и тиролски водозахват на Раставници на коти 352мнм са гравитацијским доводом воде до ППВ на локацији “Нерезине” на коти 317мнм.

У крајњој фази изградња тиролског водозахвата на реци Власини на 276,50мнм и препумпавање воде на ППВ – Нерезине преко црпне станице сирове воде за потребе до 145 лит/сек.

 

IV – Акумулација “Барје” на реци Ветрници.

 

 • 1988 година – катастофална поплава је потпуно уништила постројење на локацији “Лука” које је у кратком року комплетно санирано и пуштено у рад.
 • 1989 – године општина Власотинце се опредељује за варијанту II – тиролски водозахват изнад насеља Бољаре на коти од 276,50 мнм, гравитацијски транспорт сирове воде до црпне станице и пречишћавање на ППВ на локацији “Нерезине”.
 • 1990 године – Институт “Јарослав Черни” израђује Пројекат – Прелазно решење водоснабдевања Власотинца.
 • 1995 године – Изграђен је водозахват на реци Власини на коти 275мнм, цевовод сирове воде 500мм у дужини од 1,8 км, црпна станица сирове воде са три ВБП капацитета  60л/сек, потисни цевовод сирове воде 350мм у дужини од 350метара, фабрика воде “Нерезине” капацитета 120 лит/сек и челични цевовод пречишћене воде 400мм у дужини од 2 километара. Фабрика воде је пуштена у рад без техничког пријема и употребне дозволе.

На систем водоснабдевања повезују се насеља Бољаре и Ломница.

 • 2000 године – гради се хидрофорско постројење “Орашје” код “Крстинског “ моста
 • 2001 године – гради се хидрофорско постројење “Шишава” – није у функцији од 2013 године
 • 2002 године – је изграђен магистрални цевовод чисте воде од ул. Г Принципа до Гложана и замена кварцног песка у филтерским пољима и набавка микробиолошке лабораторије
 • 2003 године – Општина Власотинце и ЦХФ финансирају израду Генералног пројекта водоснабдевања општине Власотинце капацитета 184 л/сек.
 • 2005 године – је изграђен резервоар на фабрици воде запремине 1000м3, корисне запремине 700м3, и исте године пуштен у функцију,
 • 2006 године – се врши замена гасног система за хлор и увођење система “Хлораген” укупне вредности око 90.000 еура и изградња водоводне мреже у Конопници
 • 2007 године – је изграђен резервоар на месту Ровине 2х500м3 који је пуштен у функцију 2014 године и резервоар Ровине 2 запремине 100м3 који је пуштен 2014 године.
 • 2007 године – јавља се идеја о водоснабдевању Власотинца са врела Љуберађе након санационих радова на њеним извориштима која су вршена након катастрофалне поплаве. Врши се прикључење Батуловца на градску водоводну мрежу.
 • 2009 године – Републичка дирекција за воде одговара позитивно на захтев ЈКП “Водовод” Власотинце да се изради пројектно техничка документација за водоснабдевање са врела Љуберађе. Гради се мерни профил на реци Љуберађи у циљу мерења протока, како би се у свакој секунди обезбедила количина воде од 1м3/сек.
 • 2009 године – на Захтев ЈКП “Водовод” Власотинце РДВ финансира израду Идејног пројекта реконструкције и проширења водозахвата на реци Власини, црпне станице сирове воде и ППВ “Нерезине” на 184 лит/сек. у вредности од 2.610.000 динара.
 • 2009 године – гради се резервоар у Орашју на коти 365мнм,
 • 2011 године – Републичка дирекција за воде и ЈКП Водовод Власотинце финансирају Главне пројекте реконструкције и проширења водозахвата на реци Власини у вредности од 2.950.000 динара и црпне станице сирове воде у износу од 3.481.000 динара, у паритету 80% Републичка дирекција за воде – 20% ЈКП “Водовод” Власотинце. Пројекат реконструкције црпне станице је у 2012 години плаћен у целости и то 80% РДВ и 20% ЈКП “Водовод” Власотинце, док је за пројекат реконструкције и проширења водозахвата на реци Власини, РДВ одбила да плати своје учешће од 80% због незаконито спроведеног поступка јавне набавке. Обавезе плаћања у комплетном износу су Уговором из децембра 2012 године пале на терет ЈКП “Водовод” Власотинце,
 • 2012 године – се врши демонтажа пумпе бр. 1 у црпно потисној станици сирове воде капацитета 60 л/сек и уградња пумпе капацитета 88 л/сек са пратећом електро опремом.
 • 2013 године – се врши демонтажа пумпе бр. 3 у црпно потисној станици сирове воде капацитета 60 л/сек и уградња пумпе капацитета 94 л/сек са пратећом електро опремом,
 • 2014 године – је извршена санација резервоара у Орашју и изграђен потисни цевовод 90мм од Крста у Орашју до резервоара у дужини од 1000 метара.
 • 2015 године – гради се секундарна водоводна мрежа у месној заједници Гложане и прикључује постојећа секундарна мрежа у месној заједници Прилепац.
 • 2017 године – извршена је реконструкција водоводне мреже и прикључака у Власинској улици, као и реконструкција водоводне мреже и прикључака у улици Саве Ковачевића. Изграђен главни цевовод чисте воде у месној заједници Стајковце. Уместо Алуминијум сулфат за прераду воде се користи Поли алуминијум хлорид.
 • Кроз санационе радове након уведене ванредне систуације врши се доградња постојећег водозахвата на реци Власина изградњом водозахвата на реци Раставници са пратећим цевоводом сирове воде.
 • 2018 године – Извршена је реконструкција главног цевовода чисте воде и секундарне водоводне мреже и прикључака у улици Саве Ковачевића и Вука Караџића, изграђен је резервоар чисте воде у Шишави са пратећим цевоводима, извршена реконструкција водоводне мреже у Орашју у дужини од 1000 метара и изграђен потисни цевовод чисте воде 125мм у дужини од 1.000 метара и пуштен резервоар “Орашје”. Пуштен у рад нови резервоар у Шиави и пратећи цевоводи чисте воде. Замењен је систем Хлораген за дезинфекцију воде дезинфекцијом готовим раствором Натријум хипохлорита, Израђен је Елаборат аутоматког вођења процеса производње и дистрибуције воде; Израђена је Студија о екохемијском ризику по водоснабдевање Власотинца и утицајумалих хидро електрана на слив реке Власине.
 • 2019 године Израђена је Предходна студија водоснабдевања Власотинца са Генералним пројектом,

 

Историјат одвођења и прераде отпадних вода

 

 • 1973 година – је изграђен први систем колектора за одвођење отпадних вода и ППОВ на локацији према градској депонији које је пречишћавало отпадне воде по најсавремнијој технологији.
 • 1988 године – је ППОВ поплављено у катастрофалној поплави која је погодила општину Власотинце. Након поплаве извршено је чишћење и санација ППОВ.
 • 2003 године – је извршена реконструкција ППОВ-а од страна “Водотехнике” Београд. Након изведених радова није извршен технички пријем и ППОВ је пуштен без употребне дозволе.
 • 2004 године – је ППОВ затворено због непријатних мириса
 • 2006 године – Израђен Идејни пројекат реконструкције и проширења ППОВ у вредности од 1.593.000 динара.
 • 2011 године – Републичка дирекција за воде са 80% и ЈКП “Водовод” Власотинце са 20% финансирају Главни пројекат реконструкције и проширења ППОВ. Због кашњења у изради пројкектне документације РДВ одбија да измири обавезе и ЈКП “Водовод” Власотинце децембра 2012 године Уговором са РДВ и прихвата све обавезе плаћања у вредности од 3.481.000 динара.
 • 2018 године – Општина Власотинце предаје Министарству за заштитиу животне средине Идејно решење реконструкције и проширења ППОВ на 18.000 ЕС. Врши се реконструкција и проширење главног колектора отпадних вода од индустријске зоне до улице Марка Орешковића и наручује пројекат реконструкције главног колектора отпадних вода од ул. Црни Марко до ППОВ-а.