Законски оквир

Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака у ЈКП Водовод Власотинце

Одлука о измени  Одлуке о комуналним делатностима

Одлука о додељивању искључивих права за обављање делатности пружања услуга  на које се закон о јавним набавкама не примењује

Одлука о измени и допуни Одлуке о комуналним делатностима 2016 

Правилник о заштити података о личности

Одлука о промени оснивачког акта ЈКП Водовод Власотинце

Колективни уговор ЈКП Водовод Власотинце

Статут ЈКП Водовод Власотинце – пречишћен текст

Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама

Одлука о комуналним делатностима на територији општине Власотинце

Одлука о измени и допуни Одлуке о комуналним делатностима

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Комерцијалне политике и процедуре ЈКП Водовод Власотинце


Законски оквир:

 • Закон о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС”, бр.88/2011)
 • Закон о јавним предузећима (“Сл.гласник РС”, бр.119/2012)
 • Закон о планирању и изградњи(“Сл.гласник РС”, бр.72/2009,81/2009-спр,64/2010-одлука УС,

  24/2011,121/2012,42/2013-одлука УС,50/2013-одлука УС 98/2011, 83/2014 др.Закон и 5/2015)

 • Закон о јавним набавкама (“Сл.гласник РС”, бр.124/2012, 14/2015,68/2015)
 • Закон о привредним друштвима (“Сл.гласник РС”, бр.36/2011, 99/2011, 83/2014 5/2015)
 • Закон о јавној својини (“Сл.гласник РС”, бр.72/2011, 88/2013, 105/2014)
 • Закон о облигационим односима ( “Сл.л СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 57/89 и Сл.л СЦГ, бр.1/2003)
 • Закон о општем управном поступку (“Сл.гласник РС”, бр.30/2010)
 • Закон о Парничном поступку (“Сл.гласник РС”, бр.72/2011, 49/2013 30/2010)
 • Закон о порезу на додату вредност (“Сл.гласник РС”, бр.84/04, 86/04-исправка, 61/05,61/07,

  93/12, 108/13 64/14 и др.ѕакон, 142/14, 83/15),

 • Закон о рачуноводству и ревизији (“Сл.гласник РС”, бр.111/2009, 99/2009, 99/2011, 62/2013)
 • Закон о раду (“Сл.гласник РС”, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014)
 • Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (“Сл.гласник РС”, бр.93/12)
 • Закон о порезу на добит правних лица(“Сл.гласник РС”, 68/2014, 142/2014)
 • Закон о безбедности и здрављу на раду (“Сл.гласник РС”, бр.101/2005)
 • Закон о пореском поступку и пореској администрацији (“Сл.гласник РС”, бр.93/12, 47/13, 105/14)
 • Закон о привременом уређ. основица за обрачун и исплату плата(“Сл.гласник РС”, бр.116/2014)
 • Закон о заштити података и личности (“Сл.гласник РС”, бр. 97/2008, 104/2009, 68 и 107/2012)
 • Закон о управљању отпадом Сл.глас. РС бр 36/2009, 88/2010,14/2016
 • Одлука о Комуналној делатности на територији општине Власотинце од 2013 године.
 • Статут предузећа
 • Правилник о раду
 • Правилник о организацији и систематизацији послова