Водич за кориснике

Пречишћавање и дистрибуција воде

Делатност пречишћавања и дистрибуције воде обухвата сакупљање, прераду, односно пречишћавање воде и испоруку воде за пиће корисницима, водоводном мрежом до водомера.

Пречишћавање и дистрибуција воде је комунална делатност од општег интереса која се обавља преко градског водовода на одређеном подручју.

Дужности комуналног предузећа

Комунално предузеће дужно је да трајно и континуирано врши испоруку здравствено и хигијенски исправне воде за пиће и у потребном обиму, као и да обезбеди притисак воде на месту споја водоводног прикључка са градском водоводном мрежом према условима у пројекту водоводног прикључка, непрекидно 24 часа дневно, под једнаким условима за све кориснике воде.

Градски водовод

Градски водовод је систем комуналних објеката који служи за обављање делатности пречишћавања и дистрибуције воде.

Поремећај или прекид у пречишћавању и дистрибуцији воде

Ако дође до поремећаја или прекида у пречишћавању и дистрибуцији водеуслед више силе, квара на објектима градског водовода или других разлога који се нису могли предвидети, односно спречити, комунално предузеће је обавезно да одмах предузме мере на отклањању узрока и последица поремећаја, односно прекида, и то да:

 1. обезбеди привремено снабдевање корисника водом за пиће путем постављања цистерни по распореду који одређује комунално предузеће, а обавезно ако прекид траје дуже од 12 часова;
 2. радно ангажује запослене на отклањању узрока и последица поремећаја, односно разлога због којих је дошло до прекида у вршењу пречишћавања и дистрибуције воде, као и да ангажује друга лица у обезбеђењу услова за испоруку воде.

Комунално предузеће дужно је да путем средстава јавног информисања одмах обавести кориснике воде о разлозима прекида или поремећаја у испоруци воде, о времену трајања прекида или поремећаја, као и да корисницима пружи потребна посебна упутства.
Ако се прекид у испоруци воде планира због извођења радова потребних ради одржавања и реконструкције или прикључења појединих делова и објеката градског водовода, комунално предузеће дужно је да о томе обавести кориснике воде путем средстава јавног информисања, и то најкасније три дана пре планираног прекида. У случају да прекид у испоруци воде траје дуже од 12 часова, комунално предузеће дужно је да обезбеди привремено снабдевање корисника водом за пиће постављањем цистерни по распореду који одређује комунално предузеће. Комунално предузеће је обавезно да предузимање мера и извођење радова организује тако да прекид или поремећај у испоруци воде траје временски што краће.

Неовлашћена потрошња воде

Комунално предузеће има право на наплату накнаде за испоручену воду од лица која су на градски водовод прикључена противно одредбама Одлуке о пречишћавању и дистрибуцији воде и другим прописима који се односе на ову област (неовлашћена потрошња воде). Обрачун и плаћање накнаде за испоручену воду у случају неовлашћеног коришћења воде врши се на начин прописан у одредбама Одлуке о пречишћавању и дистрибуцији воде. Лица која неовлашћено користе воду дужна су да комуналном предузећу плате и разлику између количине испоручене воде утврђене очитавањем водомера у водоводном прикључку и збира количина испоручене воде утврђеног очитавањем појединачних водомера на кућним водоводним инсталацијама (растур воде) и то на једнаке делове.

Градска водоводна мрежа

Градска водоводна мрежа је део градског водовода коју чине подземни, надземни и подводни цевоводи и објекти, уређаји и постројења који су њихови саставни делови и служе за дистрибуцију воде корисницима.

Улична водоводна мрежа

Улична водоводна мрежа је део градске водоводне мреже на коју се непосредно прикључују водоводни прикључци.

Водоводни прикључак

Водоводни прикључак је део градске водоводне мреже који чини цевни спој уличне водоводне мреже са кућном водоводном инсталацијом преко мерног инструмента (водомера).

Лица која се водом из градског водовода снабдевају преко трајног или привременог водоводног прикључка дужна су да на обрасцу комуналног предузећа поднесу писану пријаву за коришћење воде и доставе доказе који се траже у обрасцу.

Одржавање кућне водоводне инсталације и водомерног склоништа

Кућна водоводна инсталација јесу инсталације и уређаји корисника воде који почињу иза одводног вентила на водомеру, а завршавају се точећим местом.

О одржавању кућне водоводне инсталације и водомерног склоништа стара се корисник воде, односно корисник објекта или јавне површине. Корисник воде одговара за све изливе воде на кућним водоводним инсталацијама, као и за насталу штету и трошкове које комунално предузеће или трећа лица трпе услед излива воде, услед постављања објеката или инсталирања уређаја на кућним водоводним инсталацијама, као и за сву штету и трошкове нанете комуналном предузећу или трећим лицима услед квара на кућним водоводним инсталацијама.

Уређаје и објекте за обезбеђење притиска (хидрофор, базен, регулатор притиска и др.) корисник уграђује искључиво према техничким условима и уз сагласност које одређује и даје комунално предузеће. Наведени уређаји и објекти су део кућних водоводних инсталација корисника воде, без обзира на место на којем су уграђени и одржавају их корисници.

Индивидуални водомер

У стамбеним и пословним зградама, власник, носилац права располагања или закупац стана, односно пословне просторије, може о свом трошку на кућним водоводним инсталацијама стана, односно пословне просторије, да угради индивидуални водомер за мерење потрошње воде. Комунално предузеће ће одобрити уградњу индивидуалног водомера уколико оцени да постоје технички услови за његову уградњу, и то о трошку подносиоца захтева. Индивидуални водомер одржава корисник воде, осим индивидуалних водомера уграђених у пословни простор у стамбеним зградама које одржава комунално предузеће. Индивидуални водомер служи за мерење потрошње воде једног корисника, с тим што су корисници индивидуалног водомера у објектима у којима су у све станове и пословни простор уграђени индивидуални водомери дужни да плаћају и разлику између збира потрошене количине воде преко свих индивидуалних водомера и прочитаног стања са главног водомера (растур воде), на једнаке делове.

Водомерно склониште

Водомерно склониште је место где је смештен водомер.Водомерно склониште мора бити увек приступачно за интервенцију и одржавање, као и за очитавање водомера и није дозвољено остављање ствари, паркирање возила изнад водомерног склоништа и сл.

Очитавање и контрола водомера

Корисник воде је дужан да омогући очитавање водомера и има право да присуствује очитавању водомера и индивидуалног водомера. У зградама са више стамбених, односно пословних јединица, орган управљања зградом који се стара о одржавању заједничког дела кућне водоводне инсталације, дужан је да омогући очитавање заједничког водомера. Ако очитавање водомера није омогућено, радник комуналног предузећа који је овлашћен за очитавање дужан је да остави писано обавештење о дану и часу накнадног очитавања водомера. У случају да ни накнадно очитавање не буде могуће, количина испоручене воде обрачунаће се по просечној дневној потрошњи између прва два очитавања водомера по последњој извршеној замени водомера.

Комунално предузеће врши редовну и периодичну контролу водомера два пута годишње, а замену и баждарење водомера у складу са законом. Овлашћени радници комуналног предузећа записнички констатују неисправност водомера.

Испитивање исправности водомера

Корисник воде може да захтева да испита исправност водомера на водоводном прикључку. Захтев подноси у писаној форми комуналном предузећу. По пријему захтева, комунално предузеће водомер доставља на испитивање надлежној стручној организацији. Ако надлежна стручна организација установи да је водомер неисправан, количина испоручене воде обрачунава се по просечној дневној потрошњи за исти период у претходној години, а трошкове испитивања водомера сноси комунално предузеће. У случају када надлежна стручна организација установи да је водомер исправан, трошкове испитивања и демонтаже водомера сноси подносилац захтева.

Манипулација вентилима код водомера

Корисник воде може да затвори вентил затварача иза водомера (одводни вентил) само ако то захтева поправка кућних водоводних инсталација ради хитних интервенција. Изузетно, у циљу спречавања евентуалне штете, корисник воде може, у случају квара на водомеру или вентилу затварача иза водомера, да затвори и вентил затварача испред водомера (доводни вентил), с тим што је дужан да најкасније у року од 24 часа о томе обавести комунално предузеће.

Утврђивање количине испоручене воде проценом

Утврђивање количине испоручене воде проценом врши се у следећим случајевима:

 1. када је објекат привремено остао без водомера или када је водомер неисправан (процена се врши по просечној дневној потрошњи између прва два очитавања водомера по последњој извршеној замени водомера);
 2. када корисник воде два пута узастопно онемогући очитавање водомера (процена се врши по просечној дневној потрошњи између прва два очитавања водомера по последњој извршеној замени водомера);
 3. у зимском периоду, када временске прилике онемогућавају очитавање (процена се врши по просечној дневној потрошњи између два последња очитавања водомера);
 4. када услед техничких разлога није могућа замена неисправног водомера (процена се врши по просечној дневној потрошњи између прва два очитавања водомера по последњој извршеној замени водомера);
 5. када се корисник воде прикључи на градску водоводну мрежу без претходних услова и сагласности комуналног предузећа, без водомера у водоводном прикључку, односно другом врстом директне везе на градску водоводну мрежу (процена се врши на основу половине максималне пропусности прикључка корисника, за укупан период прикључења који утврди комунално предузеће);
 6. за испоруку воде за јавне сврхе, ако се количина не може мерити водомером (процену споразумно утврђују комунално предузеће и корисник воде);
 7. ако не постоје технички услови да корисници пословних просторија уграде посебне водомере (процена се врши по нормативима потрошње воде које одређује комунално предузеће);
 8. ако корисници воде у пословним зградама у пословне јединице нису уградили индивидуалне водомере, већ се водом снабдевају преко заједничког водоводног прикључка (процена се врши применом критеријума процентуалног учешћа површине пословне јединице у укупној површини пословне зграде).

Најважније дужности комуналног предузећа

Комунално предузеће дужно је:

 1. да трајно чува комплетну техничку документацију о стварно изведеном стању градског водовода;
 2. да одржава градски водовод са водоводним прикључцима;
 3. да примењује техничке услове и техничке нормативе за прикључење кућних инсталација прописане Одлуком о пречишћавању и дистрибуцији воде и посебним прописима;
 4. да врши прикључење кућних инсталација на градски водовод ако су испуњени сви услови у складу са Одлуком о пречишћавању и дистрибуцији воде и посебним прописима;
 5. да се стара о периодичним прегледима водомера;
 6. да одржава индивидуалне водомере уграђене у пословни простор који се налази у стамбеним зградама;
 7. да обезбеђује испоруке воде у јавне сврхе;
 8. да одржава фонтане и чесме постављене на јавној површини, које су прикључене на градски водовод;
 9. да јавну површину коју користи при извођењу радова на градском водоводу или његовом делу, по завршетку тих радова, врати у првобитно стање, тако што ће санирати сва оштећења настала на јавној површини извођењем наведених радова, о свом трошку;
 10. да о планираним радовима на одржавању градског водовода и водоводног прикључка, унапред обавести кориснике воде са тог прикључка, осим у случају хитних и неодложних радова; 11. да се стара о повећању капацитета градског водовода у складу са плановима просторног развоја и изградње града, односно градске општине;
 11. да очитава водомере према распореду који утврди својим актом;
 12. да о очитавању водомера обавести кориснике воде путем средстава јавног информисања.

Најважније дужности корисника воде

Корисник воде дужан је:

 1. да писаним путем комуналном предузећу пријави коришћење воде из градског водовода уз достављање података и доказа који се траже у обрасцу комуналног предузећа, као и све промене од значаја за испоруку воде, најкасније наредног дана од дана отпочињања коришћења воде из градског водовода, односно дана настанка промене;
 2. да одржава своје кућне инсталације у исправном стању;
 3. да се придржава техничких услова;
 4. да када уочи квар на водоводном прикључку преко ког је непосредно прикључен на градски водовод, одмах о томе обавести комунално предузеће;
 5. да се стара и одржава о свом трошку водомерно склониште тако да је увек чисто, суво, а водомер заштићен од мраза, било каквог оштећења и крађе, јер у супротном одговара за проузроковану штету на градском водоводу;
 6. да одржава о свом трошку индивидуални водомер ако га има, а у случају квара на том водомеру одмах о томе обавести орган управљања зградом и комунално предузеће;
 7. да дозволи и омогући приступ овлашћеним радницима комуналног предузећа у објекат или посебан део објекта, односно парцелу на којој се налази објекат, ради очитавања водомера, одржавања водоводног прикључка и контроле утицаја кућних водоводних инсталација на градски водовод;
 8. корисник воде који има уграђен индивидуални водомер за мерење сопствене потрошње, дужан је да омогући органу управљања зградом увид у исправност тог водомера и регистровану потрошњу воде;
 9. да комуналном предузећу плаћа накнаду за испоручену воду у року означеном у рачуну;
 10. да писаним путем одјави коришћење воде;
 11. да плати комуналном предузећу накнаду за укупно испоручену воду у случају да је другим корисницима омогућио прикључење преко своје кућне водоводне инсталације.

Строго забрањене радње корисника воде

Забрањено је:

 1. самовољно постављање водоводног прикључка од стране неовлашћеног лица, или без одговарајуће техничке документације;
 2. повезивање кућних водоводних инсталација објекта прикљученог на градски водовод са водоводним инсталацијама и уређајима који добијају воду из индивидуалних изворишта;
 3. уграђивање одводне цеви на водоводном прикључку испред водомера;
 4. прикључивање кућне водоводне инсталације објекта на градски водовод преко кућних водоводних инсталација суседног или другог објекта, као и омогућавање таквог прикључка;
 5. користити воду из градског водовода за пољопривредне сврхе, односно заливање поврћа, воћа и др.;
 6. на било који начин оштећивати инсталације и објекте градског водовода;
 7. директно повезивање кућних водоводних инсталација са градском водоводном мрежом без водоводног прикључка;
 8. повезивање кућних водоводних инсталација са градском водоводном мрежом без мерног инструмента у водоводном прикључку;
 9. окретање водомера у смеру супротном смеру одређеном у техничким условима које је дало kомунално предузеће;
 10. оштећење и скидање пломбе на водоводном прикључку;
 11. неовлашћено коришћење воде из градског водовода и без писане пријаве комуналном предузећу.

Ненаменска потрошња воде

У случају да дође до смањеног капацитета или до несташице воде проузроковане њеним коришћењем у пољопривредне сврхе (заливање поврћа, воћа и сл.) или друге ненаменске потрошње, односно оне које нису пројектом предвиђене, комунално предузеће дужно је да привремено ограничи или ускрати испоруку воде тим корисницима.

Искључење корисника воде са градског водовода

Комунално предузеће искључиће кућне водоводне инсталације корисника воде са градског водовода у следећим случајевима:

 1. уколико изврши прикључење кућних водоводних инсталација на градски водовод супротно техничким условима и другим посебним прописима и одредбама Одлуке о пречишћавању и дистрибуцији воде;
 2. уколико не одржава кућне водоводне инсталације и водомерно склониште и тиме угрожава функционисање градског водовода;
 3. уколико онемогући приступ радницима комуналног предузећа у објекат или на парцелу ради контроле исправности кућних водоводних инсталација;
 4. уколико у датом року не доведе у технички исправно стање бесправно изведени водоводни прикључак по налазу и условима комуналног предузећа;
 5. ако је стање кућних водоводних инсталација и водомерног склоништа такво да угрожава хигијенску и здравствену исправност воде у градском водоводу и сигурност суседних објеката;
 6. ако је забрањено коришћење, односно није извршен технички пријем кућних инсталација канализације;
 7. ако корисник воде не плати накнаду за испоручену воду два месеца узастопно;
 8. ако корисник воде након правоснажног решења комуналне инспекције не изврши пражњење септичке јаме, односно на други начин не обустави изливање фекалних и отпадних вода из свог објекта на јавну површину;
 9. ако корисник воде не поднесе писану пријаву за коришћење воде комуналном предузећу, али само под условом да искључење воде не угрожава право на снабдевање водом осталих корисника;
 10. ако су кућне водоводне инсталације прикључене на градски водовод без водомера, односно другом врстом директног прикључка на градски водовод;
 11. ако су кућне водоводне инсталације које су спојене на градски водовод повезане са инсталацијама и уређајима који добијају воду из индивидуалног изворишта;
 12. ако су кућне водоводне инсталације прикључене на градски водовод преко кућних водоводних инсталација суседног или другог објекта.

Комунално предузеће искључење воде врши на начин на који је то технички изводљиво, укључујући и искључење на уличној водоводној мрежи. Власник, односно корисник, непокретности на којој се искључење воде врши, дужан је да омогући приступ у непокретност овлашћеним радницима комуналног предузећа ради искључења воде. Трошкове искључења и поновног прикључења кућних водоводних инсталација сноси корисник по ценовнику који доноси комунално предузеће.